TEMPO TEKSTİL KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM       

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1    Amaç

Bu Politikanın amacı Tempo Tekstil tarafından işbu Politika’nın dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Madde 2    Kapsam

Bu Politika Tempo Tekstil’de görev yapmakta olan personelin, personel adaylarının, yöneticilerin, ziyaretçilerin, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin çalışanlarının, yöneticilerinin ve diğer üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir.

Bu kapsamda yukarda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir.

Madde 3    Dayanak

Bu Politika 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve imhası konusunda yürürlükte bulunan ilgili düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Mevzuat ile Politika arasında uyumsuzluk bulunması halinde ise Tempo Tekstil yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Madde 4    Tanımlar  

Bu Politika’nın uygulanmasında;

 1. a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini;
 2. b) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri;
 3. c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini;
 4. d) Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu;
 5. e) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı;
 6. f) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
 7. g) Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
 8. h) Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;
 9. i) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri;
 10. j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu;
 11. k) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu;
 12. l) Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri;
 13. m) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini;
 14. n) Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları işbu Politikayı;
 15. o) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini;

ö) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi;

 1. p) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini;
 2. r) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Bu Politika’da yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM     TEMPO TEKSTİL DE UYGULANACAK ESASLAR

Madde 5      Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi

Tempo Tekstil, kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Tempo Tekstil kişisel veri sahiplerine, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, kişisel veri toplama yöntemini ve hukuki sebebini Kanun’daki haklarıyla birlikte açıklayacaktır.

Kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de bulunmaktadır. Tempo Tekstil kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

Tempo Tekstil hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere başta işbu Politika olmak üzere kamuoyuna açık çeşitli dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi, bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.

Madde 6    Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi

Tempo Tekstil kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanuna uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Tempo Tekstil’e iletmeleri durumunda Tempo Tekstil talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Tempo Tekstil tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği yöntemler ile Tempo Tekstil’e iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri aranmaktadır.

Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli bilgileri Tempo Tekstil’e ilettikleri takdirde, söz konusu başvuruya ilişkin cevapları hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettikleri takdirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshası ve şirketimizin , “Mahmutbey merkez mah. Ordu Cad. 34540  No:46 Güneşli-İSTANBUL” adresine kimliğinizi tevsik edecek belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Madde 7    Kişisel Verilerin Saklandığı ve İmha Edileceği Kayıt Ortamı

Tempo Tekstil tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. Tempo Tekstil bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde bulundurulmakta ve saklanmaktadır.

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Tempo Tekstil tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

 • Server
 • WİNDOWS İşletim Sistemleri
 • Perkotek
 • AXON (CORASİS)
 • Eta
 • PHOTON
 • PAİNT PROSHOP
 • LONATİ zincir programı

Fiziksel ortamlar:

 • Birim Dolapları
 • Arşiv (Hizmet alımı ile)
 • İSG

 

Madde 8    Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Tempo Tekstil olarak yürütülmekte olan ticari faaliyetler de dikkate alındığında, Tempo Tekstil için kişisel verilerin korunması en öncelikli konular arasındadır. Tempo Tekstil veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde ehemmiyet ve özeni göstermektedir.

Tempo Tekstil personeli öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklayamayacağı, ilgili verileri işleme dışında başka amaçlarla kullanamayacağı, bu yükümlülüklerinin Tempo Tekstil’den ayrılmaları durumunda da aynen devam edeceği konularında bilgilendirilmiş, bu konuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmıştır.

Tempo Tekstil ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı bir biçimde erişilmesinin önlenmesi ve hukuka uygun saklanması konusunda iş ortakları, tedarikçiler ve benzer üçüncü kişiler nezdinde de gerekli farkındalıkları arttırmaktadır. Kişisel verilerin Tempo Tekstil ile çalışmakta olan üçüncü kişiler nezdinde de hukuka uygun işlenmesi, korunması ve saklanması hususu ilgili üçüncü kişilerle de sözleşmesel olarak düzenlenmiş olup, ilgili kişisel verilerin işlenmesi sebebi ile üçüncü kişilerle gerçekleştirilen faaliyet uyumlu bir hale getirilmiştir.

Tempo Tekstil, kendi bünyesinde gerekli tüm denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Denetim neticesinde alınan tedbirlerin iyileştirilmesi gerektiği tespit edildiğinde Tempo Tekstil tarafından derhal gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Aşağıda belirtilen tüm genel, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına rağmen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından öğrenilmesi ve/veya edinilmesi halinde, Tempo Tekstil durumu veri sahibine ve Kurul’a bildirme yükümlülüğünü en kısa sürede yerine getirmektedir.

 

Madde 9    Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması İle Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Genel Tedbirler

Kişisel veriler Tempo Tekstil tarafından ancak Kanunda ve diğer yasal mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Tempo Tekstil kişisel verileri işlerken aşağıdaki belirtilen ilkelere uymaktadır:

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Tempo Tekstil, kişisel verilerin işlenmesinde ilgili mevzuat ile getirilen ilkeler ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Tempo Tekstil kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almak suretiyle kişisel verileri ilgili amacın gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ölçünün dışında kullanmamaktadır.

 1. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Tempo Tekstil, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve menfaatlerini göz önünde bulundurmakta, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Tempo Tekstil gerekli tedbirleri de almaktadır.

 1. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

Tempo Tekstil, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını kesin ve net bir şekilde belirlemektedir ve kişisel verileri sağlamakta olduğu hizmetle bağlantılı ve söz konusu hizmetin gerektirdiği ölçüde işlemektedir. Tempo Tekstil, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini henüz kişisel veriler işlenmeye başlamadan evvel ortaya koymaktadır.

 1. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

Tempo Tekstil, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemektedir. Bu kapsamda kişisel verileri işleme amacının gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan ya da ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır.

 1. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Tempo Tekstil, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği ya da işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu çerçevede Tempo Tekstil öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin ne kadar süre saklanması gerektiği ifade edilmiş ise bu süreye uygun davranmakta, ifade edilmemiş ise işlenmesini gerektiren süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Tempo Tekstil tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Madde 10    Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler

Tempo Tekstil;

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu bilmekte ve bu çerçevede azami özen ve ehemmiyeti göstermektedir.

Tempo Tekstil, sahip olduğu kişisel verilerin başkaca bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olacaktır.

Nitekim Tempo Tekstil Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olduğunun bilincindedir ve buna yönelik gerekli işlemleri yapmaktadır.

Madde 11    Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Tempo Tekstil Adına Yer Alan Sorumluların Unvanları, Birimleri, Görev Tanımları

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın EK-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. İlgili kişiler işbu Politika’da düzenlenen kişisel verilerin saklanması ve imha süreçlerinde tüm yükümlülüklerini eksiksiz ifa edecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 12      Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza hukuki dayanaklardan sadece biridir. Açık rıza dışında aşağıda belirtilen hallerden birinin ya da aynı anda birkaçının gerçekleşmesi halinde de kişisel veriler işlenebilir. Tempo Tekstil ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyebilecektir.

 1. a) Açık rıza:Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradesiyle açıklanmalıdır. Bu çerçevede Tempo Tekstil kişisel veri sahibinin kişisel verisinin işlenebilmesi için açık rızasını alacaktır.
 2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi:Veri sahibinin kişisel verileri, kanuna açıkça öngörülmesi halinde Tempo Türkye tarafından hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
 3. c) Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması:Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örneğin Tempo Tekstil personelinin kalp krizi geçirmesi durumunda kan grubunun doktorlara bildirilmesi.
 4. d) Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması:Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
 5. e) Tempo Tekstil’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi:Tempo Tekstil’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin verileri işlenebilecektir.
 6. f) Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi:Veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir.
 7. g) Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması:Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 8. h) Tempo Tekstil’nin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması:Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Tempo Tekstil’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde Tempo Tekstil kişisel verileri işleyebilecektir.

Madde 13     Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Tempo Tekstil özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Tempo Tekstil özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen gerekli önlemleri de almaktadır.

Madde 14    Kişisel Verilerin Aktarılması

Tempo Tekstil yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Tempo Tekstil ayrıca Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı ülke”) kişisel verileri aktarmaktadır. Bu doğrultuda Tempo Tekstil Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Madde 15    İşyeri Girişleri ile İşyeri İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Tempo Tekstil tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Tempo Tekstil işyerlerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Tempo Tekstil tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. Tempo Tekstil bu yolla veri işlerken Anayasa başta olmak üzere Kanun ve diğer tüm mevzuata uygun hareket etmektedir.

Tempo Tekstil işyerinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyetini; sunmakta olduğu hizmetin kalitesini arttırmak, güvenilirliğini sağlamak, Tempo Tekstil’in, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amacıyla yürütmektedir.

Tempo Tekstil bünyesinde dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Tempo Tekstil çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevlileri sınırlı sayıda Tempo Tekstil çalışan izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Misafir olarak Tempo Tekstil işyerlerine gelen kişilerin ad ve soyadları elde edilirken, misafir giriş çıkış takibi yapılması amacıyla ilgili veriler elde edildiği sebebiyle söz konusu veriler sadece bu amaçla işlenmekte veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Misafir kayıtları Tempo Tekstil işyeri binasının dışarıdan hizmet aldığı güvenlik görevlileri tarafından tutulmaktadır. Hizmet alınan güvenlik şirketinden misafirlere ilişkin erişilen verilerin gizliliğini koruyacağına dair beyan alınmaktadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM     KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 16    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

Tempo Tekstil Madde 12 ve Madde 13’de yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Tempo Tekstil kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde işbu Politika’da Madde 9 ve Madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak hareket etmektedir.

Tempo Tekstil tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Tempo Tekstil, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Madde 17    Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Tempo Tekstil, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 18    Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Tempo Tekstil, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 19    Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Tempo Tekstil, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 20    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi İşlemleriyle İlgili Uygulanacak Yöntemler

Tempo Tekstil bünyesinde bulunan kişisel verileri aşağıda düzenlenen yöntemleri kullanmak suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir.

 1. a) Hizmet Olarak Uygulama Türü Bulut Çözümleri (Office , vs gibi)

Tempo Tekstil bulut sisteminde verileri silme komutu vererek silecektir. Anılan işlem gerçekleştirirken ilgili kullanıcının bulut sistemi üzerinde silinmiş verileri geri getirme yetkisinin olmadığına özellikle dikkat edecektir.

 1. b) Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler

Tempo Tekstil, kağıt ortamında bulunan kişisel verileri karartma yöntemi kullanarak silecektir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 1. c) Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları

Dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinmesi veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması gerekir. Tempo Tekstil anılan işlemi gerçekleştirirken ilgili kullanıcının aynı zamanda sistem yöneticisi olmadığına dikkat edecektir.

 1. d) Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Tempo Tekstil, flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel verileri, şifreli olarak saklamakta ve bu ortamlara uygun yazılımlar kullanarak silecektir.

e) Veri Tabanları

Tempo Tekstil kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırları veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silecektir. Anılan işlem gerçekleştirilirken ilgili kullanıcının aynı zamanda veri tabanı yöneticisi olmadığına dikkat edecektir.

Madde 21     Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

Tempo Tekstil, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde Tempo Tekstil tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir.

Tempo Tekstil, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder.

Madde 22    Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin Silinmesi ve Yok Edilmesi Talebi

Veri Sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Tempo Tekstil’ye iletir.

Tempo Tekstil başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir.

Tempo Tekstil talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Tempo Tekstil tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun Tempo Tekstil’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Madde 23    Kişisel Verileri Veri Sahibinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri

Veri Sahibi, işbu Politika’da Madde 22’ye istinaden Tempo Tekstil’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

 1. a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Tempo Tekstil talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Tempo Tekstil, ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
 2. b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa Tempo Tekstil bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
 3. c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Tempo Tekstil tarafından işbu Politika’nın 22/3. Maddesi uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı Veri Sahibine en geç 30 gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM     DİĞER HÜKÜMLER

Madde 24     Yürürlük

Bu Politika, 20 Aralık 2019 tarihli olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Politika Tempo Tekstil’nin internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

Madde 25     Kabul ve Taahhütname

Veri Sorumlusuna ve tüm Tempo  personeline işbu Politikanın bir nüshası verilir. Veri Sorumlusu açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması; Tempo  personeli açısından bağlayıcı olabilmesi için Ek-3’te yer alan “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nı Kabul ve Taahhütname Formunun” imzalanması ve Tempo Tekstil’e verilmesi gerekir. Kabul ve Taahhütname Formunun Veri Sorumlusu ve Tempo personeli tarafından imzalanması üzerine Veri Sorumlusu ve Tempo personeli açısından bağlayıcılık kazanır.

Madde 26    Diğer Düzenlemeler

Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır.

 Ek-1

 PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

 

PERSONEL GÖREV SORUMLULUK
İnsan Kaynakları Müdürü İnsan Kaynakları Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi
Bilgi İşlem Sorumlusu Veri Sorumlusu Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi
Finans Müdürü Mali İşler Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi

 

 

 

Ek-2

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

 

SÜREÇ SAKLAMA

SÜRESİ

İMHA SÜRESİ
Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Veri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde
Genel Kurul İşlemleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin  cevaplanması İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşmelerin  hazırlanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İşe alım İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Bordrolama İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel özel sağlık ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin hazırlanması organizasyonu 1 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Çalışanlara araç tahsis edilmesi 1 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Perkotek/Eta/Axon- Corasis Kayıt/Takip/Kamera  Sistemleri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ana veri oluşturma süreçleri İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Şirket kredi kartı tahsisi İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Ödeme işlemleri İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Personel Finansman Süreçleri İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin  muhafazası İş ilişkisinin sona ermesini müteakip 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde
Doküman  hazırlanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün

içerisinde

Eğitim kayıtlarının dosyalanması 10 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün

 

içerisinde

Acil Durum Hazırlıkları 1 yıl Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi (“Taahhütname”); ……………………………………..…. (“Taahhüt Eden”) ile ……………………..……….. (“Taahhüt Edilen”) arasında yürürlükte olan tüm hukuki ilişkinin uygulanması ve sürdürülmesi kapsamında aşağıda düzenlenen hükümlere uyacağının kabul ve taahhüdü amacıyla imzalanmıştır.

 1. Taahhüt Eden, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yürürlükteki ve taraflara uygulanabilir sair ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararlarına(“Mevzuat”) uygun hareket edeceğini,
 2. Taahhüt Edilen tarafından kendisine aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi (“Kişisel Veri”) Mevzuata uygun olarak ve taraflar arasındaki Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak işletmeyi, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeyi ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verinin niteliğine göre ve Mevzuata uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağı,
 3. Kişisel Verileri, Taahhüt Edilen’in ön yazılı onayı olmaksızın Taraflar arasındaki Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi kapsamının dışında herhangi bir şekilde işlemeyeceğini,
 4. Yürürlükteki hukukta aksi belirtilen haller hariç, Sözleşmenin sona ermesi ile birlikte kendisine aktarılan Kişisel Verileri sileceği, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini,
 5. Taahhüt Edilen’in Taahhüt Eden tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali de dahil olmak Taahhüt Eden’den kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması yada herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde söz konusu tutarları kendisine rücu edebileceğini,
 6. Taahhüt Edilen tarafından kendisine iletilen Kişisel Veri sahibi taleplerini derhal yerine getireceğini, Kişisel Verilere herhangi bir şekilde doğrudan Taahhüt Edenden talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal Taahhüt Edilen’e yazılı bildirimde bulunacağını,
 7. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşmeye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal Taahhüt Edilen’e bildireceğini ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için Taahhüt Edilen tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını,
 8. Kişisel Verileri kendi nezdinde saklayacağını, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması da dâhil olmak üzere taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece Kişisel Verileri tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktaramayacağını,
 9. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu taahhütname kapsamında öngörülen hususlarda diğer personellerini ve varsa alt yüklenicinin personelini de bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca daha fazla bilgi ve başvuru formuna www.tempoteks.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

İşbu Taahhütname Taahhüt Eden ve Taahhüt edilen tarafından ____/______/_______ tarihinde imzalanmış olup süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

Taahhüt Eden:                                                             Taahhüt Edilen:

 Yetkili:                                                                           Yetkili:

İmza/Kaşe:

Tarih:

kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Google (Analytics, Doubleclick) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Site istatistiklerini tutma, ölçümleme reklam site içi iyileştirme
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.

Tawk.to
Çerezleri Kullanım Amacı: Geri Bildirim, müşteri yorumları, müşteri görüşme takibi.
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler ticari çerezler.

Site
Çerezleri Kullanım Amacı: Geri Bildirim, iletişim formları, müşteri görüşme takibi.
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler.

İşlevsel ve Analitik 
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler 
Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti. internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari çerezler 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerezleri nasıl silebilirim? 
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 
Kişisel veriler, “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” in iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti. ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” in tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” in çözüm ortaklarına,
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti..”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili kişinin hakları
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

 

“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” tarafından internet sitemizde duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti. resmi internet adresinde bulunan iletişim formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi 
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği 
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim 
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi 
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti. internet sitesindeki iletişim bölümünden belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin
Tüm başvurular Gizlilik ve KVKK sayfalarında da duyurulduğu üzere, olası şikayetleri, kimlik fotokopisi ile birlikte iadeli taahhütlü mektup ile iletişim sayfasında yer alan adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Olası şikayetler ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası’nda Yapılabilecek Değişiklikler:
“Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.” buradaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Beyanda önemli bir değişiklik yapıldığı takdirde, web sitesinin ana sayfasına güncel beyana ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı eklenir. Ürün veya hizmetlerimizden herhangi biri için kayıt yaptıran misafirler, bu konuyla ilgili olarak tesislere verdiği iletişim kanalı üzerinden bilgilendirilebilir. Beyanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.

Beyanda yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur. Bu tür değişiklikleri müteakiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş beyanı kabul ettiğinizi gösterir.

Politika Güncelleme: 01.01.2020.KVKK Beyan-1

İletişim 
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için iletişim sayfasında yer alan bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla
Tempo Dış Tic. Tekstil San.Ltd.Şti.

Print Friendly, PDF & Email