1.          Form Hakkında Bilgilendirme

İşbu Başvuru Formu Tempo Dış Tic. Ve Tekstil San. Ltd. Şti.  (“TEMPO”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) madde 11 kapsamında ilgili kişinin veri sorumlusu TEMPO ’ya başvurmasında örnek olması ve kolaylık sağlaması amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili kişinin işbu form ile başvurması zorunlu değildir.

Bu konuda ayrıntılı bilgi için www.tempoteks.com sitesinde yer alan TEMPO Dış Tic. Ve Tekstil San. Ltd. Şti.. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası’nın V bölümü incelenmelidir.

2.          İlgili Kişiye Ait Bilgiler 

 İlgili Kişinin;

Adı- Soyadı

:
T.C. Kimlik No :
Telefon Numarası :
Adres :
E-posta Adres :
Başvuruda Bulunmak İstediği Şirket :
Şirketimizle Olan İlişkiniz

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, 3. taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

:

 

  1. İlgili Kişinin Kvkk Madde 11 Kapsamında Kullanacağı Hak/Haklar

 

·   Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
·   Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
·   Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
·   Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
·   Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.
·   Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
·   Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
·   Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
·   Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.  

 

  1. İlgili Kişinin Başvuru Kapsamında Talepleri

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. İlgili Kişinin Başvurusuna Cevap Tercihi

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum
Elden teslim almak istiyorum.

Vekâleten işlem yapılması halinde noter tasdikli vekaletname veya imza sirküleri ile birlikte vekaletname ibrazı gerekmektedir.

 

 

  1. Ekler

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK madde 11 kapsamında yapmış olduğum başvurumda yer alan bilgilerin doğru ve ekindeki belgelerin hukuka uygun olduğunu beyan eder, işbu Başvuru Formunda yer alan bilgiler kapsamında başvurumun değerlendirilmesini ve sonucunun tarafıma bildirilmesini talep ederim.

İşbu formu tarafımıza göndererek, formda paylaşmış olduğunuz verilerin www.tempoteks.com adresinde yer alan aydınlatma metninde belirtilen şartlar ve paylaşma amacınız doğrultusunda TEMPO tarafından işlenmesine, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına onay vermiş kabul edileceksiniz.

 İlgili Kişi veya Yetkilendirdiği Kişinin Adı Soyadı  :

 Başvuru Tarihi:

 İmzası:

Print Friendly, PDF & Email